ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az Ön, mint megrendelő (továbbiakban megrendelő) megrendeléssel kezdeményezett és az Élményrepülés.com szolgáltatóval létrejövő (email címe: info@elmenyrepules.com, üzleti tevékenységének helye: Budakeszi – Farkashegyi Repülőtér, 2092 Budakeszi, Farkashegy 11., – a továbbiakban Szolgáltató) szerződését illető jogokat és kötelezettségeket. Az ÁSZF a megrendelő és szolgáltató felet együttesen „Felek” szó alatt jelöli.
Megrendelésre minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy jogosult. A jelen ÁSZF-ben meghatározott különleges elállási jogok, kizárólag a jogszabályok szerint fogyasztónak minősülő személyeket illeti meg.
A felek megállapítják, hogy ezen megállapodás alapján a jelen ÁSZF esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet teljes egészében alkalmazandó. Felek ugyanakkor megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF alapján a szerződés teljesítésében használandó légijármű abban az esetben vehet részt a légiközlekedésben, ha a légijárműben tartózkodó személyek a biztonsági szabályoknak eleget tesznek. (141/1995 (XI.30.) Kormány rendelet 27.§ (1) bek.) Felek megállapodnak, hogy olyan anyagot vagy tárgyat, amely a repülés vagy a légijárművön tartózkodó személyek biztonságát veszélyezteti, nem szabad a légijárművön szállítani, vagy annak fedélzetére felvinni. Felek megállapodnak abban is, hogy a jelen ÁSZF alapján repülésre jelentkező utasnak tűrnie kell, hogy a légijármű fedélzetére szállásakor a fegyvert vagy a fegyverként használható egyéb eszközt, anyagot tőle elvegyék és a repülés tartama alatt hozzá nem férhető helyen (pl. repülőgép csomagtere) őrizzék. Felek megállapodnak, hogy az a jelen ÁSZF alapján repülésre jogosult személy, aki erre vonatkozó kérésre nem veti magát alá a biztonsági ellenőrzésnek, a repülésből kizárható. Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF alapján a biztonsági és egyéb repülési előírások betartását, a repülés végrehajtására az Élményrepülés.com által kijelölt szakszolgálati engedéllyel rendelkező pilóta jogosult ellenőrizni a repülésre való felkészülés kezdetétől a repülés végéig bezárólag a megrendelő vagy a repülésre jogosult személy együttműködése esetén. Felek megállapodnak, hogy az együttműködést megtagadó személy a repülésből kizárható. A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés szolgáltatásaiért fizetendő díj magyar forintban teljesítendő. Felek megállapodnak, hogy a fentiek szerint a létrejövő szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Megrendelő kijelenti, hogy cselekvőképes, nagykorú személy.
Felek megállapodnak, hogy az Élményrepülés.com a megrendelő megrendelésének elküldését megelőzően tájékoztatja a megrendelőt az alábbiakról:
A megrendelés jóváhagyása után létrejövő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt az Élményrepülés.com iktatja, a szerződés teljesülését követően azt nem őrzi és a szerződés utóbb az Élményrepülés.com -nél már nem hozzáférhető a megrendelő számára. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a megrendelés leadása során adatbeviteli hiba keletkezett, akkor a szerződés a megrendelés kifizetéséig a megrendelő által az info@elmenyrepules.com címre küldött email útján vagy telefonon módosítható és törölhető is. Felek megállapodnak hogy a megrendelés kifizetését követően az Élményrepülés.com -mal a fenti email elérhetőségeken előzetesen email útján egyeztetett időpontban a megrendelő jogosult a repülési szolgáltatást igénybe venni. Felek megállapodnak, hogy a megrendelő a repülés megrendelését banki előre utalással, bankkártyával, Barion egyenleggel és banki készpénzbefizetéssel 8 napon belül esedékesen tudja teljesíteni, amelyről az Élményrepülés.com haladéktalanul szabályszerű számlát állít ki. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a megrendelő a repülési szolgáltatás díját, annak esedékességekor, de legkésőbb a repülés kezdetéig a fenti módok valamelyikén nem fizeti meg, akkor az Élményrepülés.com a teljesítést jogosult megtagadni, készpénzben a díj a helyszínen nem fizethető. A felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés kizárólag magyar nyelven jöhet létre a felek között. 

Felek megállapodnak, hogy a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibáért semminemű felelősség nem terheli az Élményrepülés.com-ot.
Felek megállapodnak, hogy az Élményrepülés.com a jelen ÁSZF alapján tájékoztatja a megrendelőt, mint fogyasztót az általa megrendelt repülési szolgáltatás lényeges tulajdonságairól. A szolgáltatás díja minden esetben feltüntetésre kerül a szolgáltatás adatai között, az összeg az általános forgalmi adót tartalmazza és magyar forintban értendő, ezen felül, de ezzel együttesen fizetendő a repülőtéri illeték. Felek megállapodnak, hogy a megrendelt repülés esetén, amennyiben annak végrehajtására a megrendelő hibájából nem kerül sor az Élményrepülés.com –t időpontonként, a teljes ár 50%-a költségtérítés illeti meg a repülés díján felül. Ezen költség indoka az, hogy a megrendeléssel és a konkrét repülési időpontra történő megegyezéssel az Élményrepülés.com pilótát állít az adott időpontra szólóan és a gépet a repülésre felkészíti, ennek ésszerű költsége a felek megállapodása alapján a fent megjelölt mérték. Ez a szabály alkalmazandó a megrendelő, ill. a repülésre a megrendelés alapján feljogosított személyek 30 percet meghaladó késése esetén is, amennyiben a késéssel összefüggésben a repülés aznap már nem végrehajtható. (napnyugta, időjárás változása, stb.)
Elállási jog:
Felek megállapodnak, hogy a megrendelő a repülési szolgáltatás megrendelésétől számított 14 napon belül indokolási kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől, amely jogát írásban illetve email útján vagy postai úton a fejlécben megjelölt címekre megküldött egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja. A megrendelő elállási jogának gyakorlását határidőben úgy kell gyakorolni, hogy azt a megrendelő a 14 napos határidő lejártát megelőzően elküldi az Élményrepülés.com valamely fenti elérhetőségére. A megrendelőt terheli annak igazolása, hogy elállási jogát gyakorló nyilatkozatát határidőben megküldte, az Élményrepülés.com-nek. Felek megállapodnak, hogy a postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailben keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Élményrepülés.com a határidő számítása szempontjából. Felek megállapodnak, hogy a megrendelő postai levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Felek megállapodnak abban, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja ezen elállási jogát abban az esetben, ha a repülési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés egészének teljesítését követően kívánna elállni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a megrendelő a repülést a megrendeléstől számított 14 napon belül kívánja kifejezetten igénybe venni (a megrendeléskor erre való felhívás elfogadásával) és a repülés lezajlik, akkor ezen időponttól kezdődően elállási jogát a megrendelő már nem gyakorolhatja. A megrendelő, az őt megillető elállási jogot az alábbi mintanyilatkozattal gyakorolhatja:
„Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szolgáltatás tárgya (repülési program):
Szerződéskötés időpontja:
A fogyasztó (megrendelő) neve:
A fogyasztó (megrendelő) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Keltezés helye, ideje:„
Felek megállapodnak, hogy a megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Élményrepülés.com visszatéríti, a megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást kivéve, ha az alábbiakban részletezett ésszerű költség merült fel. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a repülőgép felszállását követően kívánja elállási jogát gyakorolni a megrendelő (azaz például a gép repülésének azonnali megszakítását kezdeményezi stb.), akkor a repülés teljes díját (az esetlegesen az útvonal hosszának csökkenéséből adódóan fennmaradó üzemanyag mennyiségét kivéve) a megrendelő viseli. Felek abban is megállapodnak, hogy amennyiben a repülésre a megrendelő konkrét időpontot egyeztet az Élményrepülés.com -el a megrendeléstől számított 14 napon belüli időpontra és az időpontra az Élményrepülés.com pilótát állít és repülőgépet felkészít, akkor a megrendelő az elállási jog határidőben történő gyakorlása esetén az Élményrepülés.com-t fentiekben részletezett időpontonként, a teljes ár 50%-a költségtérítés illeti meg a repülés díján felül.
Felek megállapodnak, hogy az Élményrepülés.com -nél fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorolhat tilalmáról szóló magatartási kódex nem áll rendelkezésre. Felek megállapodnak, hogy az Élményrepülés.com -re nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételére lehetőség nincsen.
Fogyasztói panaszok rendezése:
A megrendelő panaszaival az Élményrepülés.com képviselőjéhez fordulhat a jelen ÁSZF fejlécében megjelölt címen illetve e-mail címen. A kapott panaszra az Élményrepülés.com 14 munkanapon belül válaszol.
Felek megállapodnak, hogy ha a megrendelő és az Élményrepülés.com között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az előzetes tárgyalások során nem rendeződik, a megrendelő az alábbi helyeken is tehet panaszt:
A megrendelő panaszt tehet fogyasztói jogai sérelme esetén a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál.
A megrendelő vita esetén eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat az Élményrepülés.com székhelye szerint illetékes kamara mellett működő békéltető testülethez.
Fővárosi Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Elérhetőségek
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703 vagy (+36-1) 784-3076
E-mail cím bpbekelteto@bfkik.hu
Levelezési cím: Fővárosi Békéltető Testület
1364 Budapest, Postafiók 81.
Végső esetben a megrendelő igényét bírósági úton is érvényesítheti.
A repülésre vonatkozó különös rendelkezések:
Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF-et és a repülésre kijelölt pilótának vagy az Élményrepülés.com más képviselőjének utasításait a repülőtérre érkezéstől, annak elhagyásáig a megrendelő és a megrendeléssel repülésre feljogosított személyek kötelesek betartani. A repülés alatt a biztonsági öv használata kötelező, a mozgó repülőgépen helyet cserélni tilos, a repülőgép egyik képviselőülésében esetlegesen tartózkodó megrendelő vagy repülésre feljogosított személy a repülőgép kormányához, műszerfalához, vezérlő egységeihez nem nyúlhat hozzá, a repülőgép ajtaját nem nyithatja ki. A repülőgépben minden ülésben megtalálható a repülőgép adottságait, vészkijáratait tartalmazó útmutató. A megrendelő és a repülésre a megrendelés alapján feljogosított személy köteles a repülőgépre történő felszállás előtt a pilóta által tartott tájékoztatón részt venni és az ott elhangzó esetleges külön utasításokat betartani. A felek megállapodnak, hogy a repülés során cost-shared flight vagyis megosztott költségű feladatot hajthat végre a pilóta, ahol a közvetlen költségeket a légi járműben tartózkodó összes személy között megosztják és a költségeket egymás között megosztó személyek száma nem haladhatja meg a hatot, a jogszabályi előírásokkal összhangban. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a repülőgépre kiskorú, 18 év alatti személy csak szülője vagy törvényes képviselője engedélyével szállhat fel, megrendelő e szabály betartásáért felelősséget vállal, mivel az Élményrepülés.com a repülésre jogosultak életkorát, a repülésre feljogosított személyekhez való viszonyát a felek jelen megállapodása alapján ellenőrizni nem jogosult. A repülőgépre súlyosan ittas vagy bódult állapotban felszállni nem szabad, az ittas vagy bódult személy a repülésből kizárható. A pilóta jogosult megtagadni az utasnak a repülőgépre történő felszállását, amennyiben kétsége esetén az utas nem igazolja megfelelő formában, hogy a fenti feltételeknek maradéktalanul megfelel. Az Élményrepülés.com -t nem terheli semmilyen felelősség az ennek a szabálynak az elmulasztásából eredő következményekért.
A repüléshez használt repülőgép csak az alábbi minimális előírások esetén szállhat fel a levegőbe, abban az esetben, ha ezt a repülés végrehajtására kijelölt pilóta az adott körülmények alapján is jóváhagyja. A repülőgép minimálisan 400 méteren lévő felhőalap, 5 km látástávolság és legfeljebb 10 m/s sebességű szél esetén szállhat fel a levegőbe, az utasok átlagsúlya (ruházatukkal együtt) 100 kg lehet, úgy hogy egy személy sem lehet több 110 kg súlynál. A repülés végrehajtására kijelölt pilóta a jelen szabályokat köteles ellenőrizni és az eseti körülményeket (például széllökés, közeledő vihar stb.) mérlegelve dönteni a felszállásról. Felek megállapodnak, hogy 30 ºC fok feletti hőmérséklet esetén a repülés halasztásra kerülhet olyan időpontra, amikor az végrehajtható (vis maior). A repülés végrehajtása tehát az időjárástól függően kezdhető meg, a nem megfelelő időjárási körülmények esetén a repülés elhalasztásra kerülhet (vis maior). A repülőgépbe legfeljebb 180 cm magas személy fér be kényelmesen. A géptípus változtatásának jogát az Élményrepülés.com fenntartja, géptípust a megrendelő tehát nem tud választani.
Biztonságos közlekedés a Budakeszi repülőtéren, kiskorúak a repülőtéren:
A megrendelő és a repülésre feljogosított személyek a repülésre a megegyezett időpontot megelőzően legalább 5 perccel érkezzenek meg.
A repülőtéren kiskorú, különösen a 14 év alatti személyek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhatnak az alábbi kijelölt helyeken. A repülőtérre a kijelölt parkolókon kívül autóval behajtani nem szabad, gyalogosan a szolgálati, a térképen „P”-vel jelölt várakozó hely melletti főbejáraton ajánlott bemenni. Megrendelő a repülőtéren gépjárművel a „P”-vel jelölt vendégparkoló területen várakozhat. Az Élményrepülés.com a repülőteret nem üzemelteti, a parkolóhely füves területre esik, a várakozás során esetlegesen bekövetkező károkért (karók, botok, kövek stb.) az Élményrepülés.com nem vállal felelősséget. A repülőtéren gyalogosan a kibetonozott részen, ill. a 6. számmal jelölt épület hosszanti baloldala előtti padokkal és kerékgumikkal határolt ösvényen szabad minden esetben a kellő körültekintéssel közlekedni (a repülőtéren tárolt repülőgépeket tehát nem szabad megközelíteni). Járómotorú vagy indítás előtt álló légijárművet 25 méteren belül tilos és életveszélyes megközelíteni. A kifutópályát övező fehér szegélykövek mögé gyalogosan bemenni vagy autóval behajtani tilos és életveszélyes. Az Élményrepülés.com-hez érkezők várakozási pontja a 7. számmal jelzett épület előtt található. A repülőgépet megközelíteni a repülés végrehajtására kijelölt pilóta engedélyével szabad. A repülőtér elhagyására ugyanezen szabályok vonatkoznak. A repülés végén saját felelősségükre lehetőség van a repülőtéren maradni a megrendelőnek és a repülésre feljogosított személyeknek a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek ilyenkor értelemszerűen irányadóak.
Biztonsági tájékoztatás a költségmegosztott repülésekről:
A költségmegosztott repülésekre vonatkozó biztonsági szabályok nem annyira szigorúak, mint a kereskedelmi célú légi járatok esetében. Ez azt jelenti, hogy nagyobb kockázatot vállalnak, mintha egy kereskedelmi légitársaságtól vennének jegyet, amire sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak: ahol a légi jármű, a pilóta, valamint az üzemeltető, folyamatos ellenőrzések és a hatóság szigorú felügyeleti szabályainak hatálya alá tartozik, beleértve a rendőrségi felügyeletet és az utasbiztonsági ellenőrzést is.
Ugyanakkor a kereskedelmi célú légi járatokkal ellentétben, a kisgépes légiközlekedés repüléseinek kockázati szintje hasonló, a közúti közlekedésben tapasztalt kockázati szinttel, így közel azonos biztonsági feltételekkel repülhetnek, mint ahogy a közúti közlekedésben utazhatnak, a terror kockázati szint minimális.
Pilóták magatartási kódexe:
(1) A pilóta az egyetlen, aki jogosult a repülésre és a repülőgéppel kapcsolatos döntések meghozatalára. Más emberek jelenléte sosem szabad, hogy bármilyen módon nyomást gyakoroljon a pilótára, a repülés végrehajtása szempontjából, mert a pilóta az egyetlen, aki tudja, hogyan repülje biztonságosan a légi járművet. Az utasok tájékoztatva kell, hogy legyenek a járat esetleges törlésének lehetőségéről, bármikor, bármilyen indokkal.
(2) A nem kereskedelmi jellegű kisgépes repülésben, a kis géppel végrehajtott repülések során bekövetkező balesetek elsődleges oka, a rossz időjárási körülmény. Az időjárási viszonyok gyorsan változhatnak, ennek következtében a pilóta lemondhatja repülést. Ezért a tényleges repülést megelőzően, a pilótának tájékoztatnia kell az utasát az időjárás előre jelzésről, a járat megvalósíthatóságának szempontjából. Az utas jelenléte és az ő elvárásai a repülés napján, nem szabad, hogy befolyásolja a pilótát, ha lemondja a repülést.
(3) A pilóta bármikor, bármilyen okból (biztonság vagy üzemelés) indoklás nélkül megtagadhatja az utasok fedélzetre vételét.
(4) Az EU biztonsági szabályai, csak magánszemélyek számára engedélyezi, a költségmegosztásos járatokat, ha a közvetlen költség (azaz a repüléshez közvetlenül kapcsolódó költségek, pl. üzemanyag, repülőtéri illetékek, repülőgép bérleti díja) minden fél által megosztott, beleértve a pilótát is. A költségmegosztásos járatoknak nem lehet nyereségük. Ha a repülés, nem az EU biztonsági szabályainak megfelelően költségmegosztott repülés, a járat kereskedelmi repülésnek minősül és a kereskedelmi légi üzemeltetési szabályokat kell alkalmazni.
(5) A repülés előtt a pilótának mindig jeleznie kell, a költségmegosztott repüléshez használt repülőgép típusát. Ha a repülőgép típusa megváltozik, a pilótának tájékoztatnia kell az utast a változásról.
(6) A költségmegosztott repülést, a pilóta kizárólagos felelőssége végrehajtani, a nem kereskedelmi célú magán pilóták (PPL) által végrehajtott légi járatokra vonatkozó szabályozás alapján. A pilóta felelőssége, hogy a repülés biztosítva legyen, az utasokkal végrehajtott repülésre is. A pilótának tájékoztatnia kell az utasokat arról, hogy a fedélzeten nincs WC.
Utasok magatartási kódexe:
(1) Be kell tartani a pilóta utasításait. Fontos megérteni, hogy a pilóta az egyetlen döntéshozó a repülőgépen, mivel ő a parancsnok. Indulás előtt, a pilóta bármikor dönthet a járat visszavonásáról. Repülés közben a járat utasainak tartózkodniuk kell a pilóta döntéseinek bírálatától, ezzel a pilóta figyelme nem vonható el a repülőgép biztonságos vezetésétől.
(2) Tiszteletben kell tartani, a pilóta időjárási kockázattal kapcsolatos döntését. Pilótaengedélynek részeként, a magán pilóták képzésben részesültek az időjárásról valamint, az időjárás változás következményei által kialakuló helyzetekről. A legtöbb pilóta csak látás szerint, s ennek megfelelő időjárásban repülhet, a VFR (Látás szerinti Repülési Szabályok) képzése szerint. Néhány pilótának van IFR (Műszer Repülési Szabályok) minősítése, és nem vizuális időjárási viszonyok között is repülhet. Mind a VFR, mind az IFR pilóta döntése a repülés végrehajtása, valamint az útvonal repülés közben vagy épp nem repülés közben történő megváltoztatása, melyet tiszteletben kell tartani. Az utasnak soha nem szabad megkísérelnie a pilótát meggyőzni, hogy másképp döntsön, mert ezzel veszélyezteti az utas és a pilóta életét.
(3) Tartsa be a maximálisan megengedett poggyász súlyt. A kisrepülőgép, amelyben repülni fog, nagyon érzékeny a súlyváltozásokra. A pilóta számításba veszi az utasok által közölt súly adatokat magukról és poggyászaikról, hogy kiszámolja a repülőgép tömegközéppontját. Ezért szükséges hogy az utasok tiszteletben tartsák a pilóta által engedélyezett maximum súly értékeket és ne mozgassák poggyászaikat repülés közben. Szükséges hogy az utasok repülés előtt pontos súly adatokat közöljenek, valamint jelezzék a pilótának, ha ezekben változás történt.
(4) Tilos az illegális vagy veszélyes áruk szállítása. Az utasnak soha nem szabad illegális vagy veszélyes árut szállítania. Ha az utasnak kétségei vannak, a szállított áru veszélyes természetéről, akkor az utasnak tájékoztatnia kell a pilótát, aki eldönti, hogy az áru a fedélzetre vihető e vagy sem. A pilóta bármikor ellenőrizheti az utas táskáját, megtagadhatja fedélzetre vételét. Ha a pilóta azt tapasztalja, hogy az utas veszélyes árut szállít, és erről őt nem tájékoztatták, a pilóta megtagadhatja az utas a fedélzetre vételét.
(5) Legyen időben a megbeszélt helyszínen. A repülés megtervezésekor, a pilóta figyelembe veszi a tervezett indulási és érkezési időt, valamint a várható időjárási viszonyokat. Ezért fontos, hogy a pilóta felszállhasson a tervezett időpontban. Az időben történő érkezés bizonytalansága esetén, az utasoknak tájékoztatniuk kell a pilótát.
(6) A járat törlése, a járat indulás előtt. Az utas indulás előtt bármikor törölheti a járatot.
(7) Biztonsági szabályok. Az utasoknak be kell tartaniuk a következő alapvető biztonsági alapelveket:
I. Tartózkodjon a dohányzástól a repülés közben, különösen, ha a pilóta erre kéri.
II. Az utasoknak soha nem szabad megérinteniük a műszereket és a kormányszerveket, mivel ez balesethez vezethet.
III. Az utasok nem beszélhetnek, amikor a pilóta használja a rádiót, valamint amikor a felszállást és a leszállást végrehajtja.
IV. Az utasok nem nyúlhatnak az ajtózárhoz, ha a pilóta nem utasította őket erre.
V. Az utasoknak tartózkodniuk kell pszichoaktív anyagoktól, beleértve az alkoholt, a repülést megelőzően vagy az alatt.

Budapest, 2021. február 06.
Élményrepülés.com

Adatvédelmi szabályzat és megállapodás

1.Felek megállapodnak, hogy az Élményrepülés.com szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló a vele szerződéses kapcsolatba kerülő személyek és az Élményrepülés.com közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a megrendelő és a repülést igénybe vevők azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az Élményrepülés.com a repülés szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a repülés igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a repülés igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat továbbá a 11. pontban foglalt adatokat.
2. Az 1. pontban meghatározott célokból kezelt adatokat az Élményrepülés.com a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a számlázást és teljesítést követően törli a rendszerből, kivéve a regisztrált és/vagy a hírlevélre feliratkozó megrendelők adatait.
3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szabályzat alapján a természetes személyazonosító adatokat az Élményrepülés.com a repülésre vonatkozó szerződés maradéktalan teljesítéséig, ill. a szerződés megszűnéséig vagy felbontásáig kezeli, azt követően a rendszerből a 2. pontban kivételként megjelölt adatok kivételével törli.
4. Ha a megrendelő hozzájárul, akkor a regisztrációja során megadott adatokat (név, felhasználónév, jelszó, számlázási cím/lakcím, email cím) az Élményrepülés.com a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezeli a megrendelő regisztrációjának fennállása alatt. Jelen megállapodás alapján a megrendelő az info@air-pannonia.hu email címre megküldött levelével a jelen célból kezelt adatai kezelését bármikor megtilthatja. Az Élményrepülés.com -nél a fentiek alapján kezelt adatok nem kapcsolhatók össze megrendelő más azonosító adataival és a megrendelő további hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. A regisztráció során megadott adatokat a regisztráció törlése esetén az Élményrepülés.com maradéktalanul és haladéktalanul törli.
5. A fentiek alapján az Élményrepülés.com tájékoztatja a megrendelőt, hogy az alábbi személyes adatait és a személyéhez kapcsolt egyéb adatot kezeli. : a megrendelés tényét, annak idejét, helyét és a szolgáltatás igénybevételének helyét és idejét, a megrendelés számát, a megrendelő nevét, a megrendelő számlázási és/vagy lakcímét, telefonszámát, email címét, a repülésre a megrendelés alapján feljogosított személyek nevét, címét, telefonszámát a repülés időtartama alatt, ill. ha azt a megrendelő előzetesen megadta, akkor ettől az időponttól a légijármű fedélzetének rendeltetésszerű elhagyásáig. Az adatkezelés módja és célja a 12. pontban részletezve.
6. Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai: Élményrepülés.com szolgáltatóval létrejövő, kézbesítési email címe: info@elmenyrepules.com, üzleti tevékenységének helye: Budakeszi – Farkashegyi Repülőtér, 2092 Budakeszi, Farkashegy 11., – a továbbiakban Szolgáltató) 7. Az Élményrepülés.com által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett –regisztrációnál és megrendelésnél a weboldalon és a repülés megkezdésekor adott önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény. Az adatkezelés céljai a jelen szabályzat 1-4 pontjaiban találhatóak.
8. A jelen adatkezelési szabályzat alapján az adatokat, az Élményrepülés.com és szerződéses munkatársai, megbízottjai ismerhetik meg, ideértve különösen a repülés végrehajtására kijelölt pilótát. További szükség szerinti adatfeldolgozó a társaság könyvelését végző cég.
9. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszt, jogérvényesítést, módosítást a megrendelő az alábbi elérhetőségeken bármikor tehet. Élményrepülés.com, 2233 Ecser, Nádas Béla utca 6, email cím: info@elmenyrepules.com. A megrendelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) is fordulhat, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait. A módosítást az Élményrepülés.com haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül átvezeti.
10. Az adatkezelési szabályzat rögzíti, hogy csak valós személyes adatok megadása esetén alkalmazandó és a valótlan adatokat megadó megrendelők, az ezáltal esetlegesen okozott károkért felelősek.
11. A regisztráció során megadott email címek célja, a felek polgári jogi szerződése során a kapcsolattartás biztosítása, ezen felül a megrendelő hozzájárulása esetén hírlevél küldhető a megrendelőnek az Élményrepülés.com által. Ezen hírlevél az info@elmenyrepules.com címre megküldött email útján bármikor lemondható, a hírlevélre történő regisztrációról, a megrendelőt az Élményrepülés.com, a megrendelő e kérésére haladéktalanul törli.
12. Az adatkezelési szabályzat alapján a repülés időtartama alatt, az Élményrepülés.com jogosult kezelni a repülésre feljogosított személyek nevét, telefonos elérhetőségét, lakcímét. Az adatkezelés célja, hogy az Élményrepülés.com, az általa biztosított légijárművek fedélzetére felszállt személyek számáról és kilétéről naprakész legyen különleges repülési esemény esetén is. A repülés végeztével az adatkezelés megszűnik, a kitöltött iratot az Élményrepülés.com megsemmisíti. Az adatkezelés módja: légijárműre felszálló személyek listájának elektronikus nyilvántartása.
13. Az ilyen módon kezelt fenti adatokat az Élményrepülés.com további harmadik személyeknek nem adja át, nem továbbítja és csak hatóság megkeresésére adja ki. (pl. Közlekedés Biztonsági Szervezet, rendőrség, stb.)

Shopping Cart